نوارهای خطر و شبرنگ
شبنماهای جاده
چراغ ها
تابلوهای هشداری
آژیرها
مخروط و مثلث خطر
راهبند و سرعت گیر
جداکننده ها