اتصالات،مانیتورها،شیرها
سه راهی
شیر
کوپلینگ
مانیتور
نازل